Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim na rok szkolny 2024/2025

TERMIN SKŁADANIA KART ZGŁOSZENIOWYCH

15.04.2024r.- 30.04.2024r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni
Dyrektor Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór do żłobka dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat.

Karty zgłoszeniowe o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z klauzulą informacyjną można odebrać w siedzibie Żłobka Miejskiego ul. Wojska Polskiego 19 Aleksandrów Kuj. lub na stronie internetowej zlobekaleksandrow.pl w zakładce Rekrutacja.

Karty zgłoszeniowe o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z klauzulą informacyjną (podpisaną przez rodzica/ opiekuna prawnego) można składać osobiście w żłobku  w godzinach od 7:00-15:00 lub przesłać na adres: zlobek@aleksandrowkujawski.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 795276586

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

01.04.2024r. -12.04.2024 r.

 

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni

Rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do Żłobka, chcący aby ich dziecko zostało przyjęte na nowy rok szkolny 2024/2025, powinni złożyć do dyrektora żłobka lub opiekunek grup Deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w żłobku wraz z klauzulą informacyjną (podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego).

Deklarację oraz klauzulę informacyjną można pobrać w siedzibie Żłobka u opiekunek grup oraz na stronie internetowej zlobekaleksandrow.pl w zakładce Rekrutacja.

Dzieci już uczęszczające zostają przyjęte wyłącznie na podstawie złożonej karty. Brak karty (kontynuacji) jest jednoznaczny z rezygnacją.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego odbywa się na podstawie §7 i §8 Statutu Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 7

 1. Warunki podstawowe przyjęcia dziecka do Żłobka:
  1) zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
  2) praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź ich nauka w systemie dziennym lub praca zawodowa jednego rodziców (opiekunów prawnych) bądź nauka w systemie dziennym, w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko,
  3) złożenie karty zgłoszenia dziecka.
 2. W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia przekracza liczbę miejsc w Żłobku, przyjmowane będą dzieci spełniające następujące warunki dodatkowe:
  1) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
  2) dziecko jest niepełnosprawne,
  3) rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko,
  4) jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest osobą niepełnosprawną,
  5) co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka jest osobą niepełnosprawną,
  6) dziecko objęte jest pieczą zastępczą,
  7) pozostawanie bez pracy i zobowiązanie do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych),
  8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
  3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt. 8, gotowość do podjęcia pracy lub aktywne poszukiwanie zatrudnienia wyrażone jest przez udział rodzica (opiekuna prawnego) w lokalnych programach aktywizujących dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
  4. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 i 3 mają najwyższą wartość.

  § 8
 3. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w dwóch naborach: podstawowym i uzupełniającym.
  2. Nabór podstawowy dzieci, odbywa się w okresie od 15 do 30 kwietnia każdego roku, na okres od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.
  3. Dyrektor Żłobka ogłasza listę przyjętych dzieci w naborze podstawowym w terminie do 31 maja.
  4. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
  5. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z dyrektorem Żłobka.
  6. W przypadku zgłoszenia, przez rodziców (opiekuna prawnego) dziecka przyjętego do Żłobka, pisemnej o nieobecności tego dziecka mającej trwać dłużej niż 2 miesiące, na jego miejsce, na ten czas, może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących.
Skip to content