Statut Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Żłobek Miejski w Aleksandrowie Kujawskim jest gminną jednostką budżetową.
2. Pełna nazwa żłobka brzmi: Żłobek Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, zwany dalej
„Żłobkiem”.
3. Siedzibą Żłobka jest budynek przy ul. Wojska Polskiego 19 w Aleksandrowie Kujawskim.
4. Żłobek obejmuje swoją działalnością teren miasta Aleksandrów Kujawski.
§ 2. 1. Żłobkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor, działając na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy wobec dyrektora Żłobka wykonuje Burmistrz
Miasta Aleksandrów Kujawski.
§ 3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany
przez dyrektora Żłobka.

Rozdział 2.
Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 4. Podstawowym celem działalności Żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności opiekuńczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównanie szans rozwoju dzieci.
§ 5. 1. Do zadań Żłobka należy:
1) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad dziećmi,
2) zapewnienie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego,
3) zapewnienie dzieciom w czasie ich pobytu w Żłobku, odpowiedniego do wieku dziecka wyżywienia,
zgodnego z normami i zasadami dietetyki,
4) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
5) wszechstronne rozwijanie indywidualnych zdolności ruchowych i manualnych dzieci, odpowiednio do
ich wieku,
6) zapewnienie warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych,
7) zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków zabawy z elementami edukacji oraz odpoczynku,
8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym prowadzenie wczesnego wspomagania
psychomotorycznego rozwoju każdego dziecka,
9) współdziałanie z rodzicami w wychowaniu dziecka.
2. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym zadań, o których mowa w ust. 1 oraz opieki i pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w tym logopedycznej, stosownie do potrzeb.
§ 6. 1. Zadania Żłobka realizowane są poprzez:
1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i
potrzeb rozwojowych dzieci oraz fachowej opieki ze strony personelu Żłobka o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych,
2) stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi, uwzględniających ich rozwój psychomotoryczny, a w
przypadku dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3.
Warunki przyjmowania i pobytu dzieci w Żłobku

§ 7. 1. Warunki podstawowe przyjęcia dziecka do Żłobka:
1) zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
2) praca zawodowa obojga rodziców (opiekunów prawnych) bądź ich nauka w systemie dziennym lub praca
zawodowa jednego rodziców (opiekunów prawnych) bądź nauka w systemie dziennym, w przypadku osób
samotnie wychowujących dziecko,
3) złożenie karty zgłoszenia dziecka.
2. W przypadku, gdy liczba kart zgłoszenia przekracza liczbę miejsc w Żłobku, przyjmowane będą dzieci
spełniające następujące warunki dodatkowe:
1) dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),
2) dziecko jest niepełnosprawne,
3) rodzic (opiekun prawny) samotnie wychowuje dziecko,
4) jedno z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka jest osobą niepełnosprawną,
5) co najmniej jedno z rodzeństwa dziecka jest osobą niepełnosprawną,
6) dziecko objęte jest pieczą zastępczą,
7) pozostawanie bez pracy i zobowiązanie do aktywnego poszukiwania i znalezienia pracy przynajmniej
jednego z rodziców (opiekunów prawnych),
8) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które
ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień
ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753).
3. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 8, gotowość do podjęcia pracy lub aktywne poszukiwanie
zatrudnienia wyrażone jest przez udział rodzica (opiekuna prawnego) w lokalnych programach
aktywizujących dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 mają najwyższą wartość.
§ 8. 1. Dzieci do Żłobka przyjmowane są w dwóch naborach: podstawowym i uzupełniającym.
2. Nabór podstawowy dzieci, odbywa się w okresie od 15 do 30 kwietnia każdego roku, na okres od
1 września do 31 sierpnia następnego roku.
3. Dyrektor Żłobka ogłasza listę przyjętych dzieci w naborze podstawowym w terminie do 31 maja.
4. Nabór uzupełniający odbywa się na bieżąco, w miarę posiadanych wolnych miejsc.
5. Rodzice dzieci przyjętych zobowiązani są do podpisania umowy z dyrektorem Żłobka.
6. W przypadku zgłoszenia, przez rodziców (opiekuna prawnego) dziecka przyjętego do Żłobka, pisemnej
informacji o nieobecności tego dziecka mającej trwać dłużej niż 2 miesiące, na jego miejsce, na ten czas,
może zostać przyjęte kolejne dziecko z listy oczekujących.

Rozdział 4.
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 9. 1. Pobyt dziecka w Żłobku jest płatny, rodzice zobowiązani są do ponoszenia opłaty za pobyt
i wyżywienie dziecka przebywającego w Żłobku.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Żłobku oraz maksymalna wysokość opłaty za wyżywienie reguluje
odrębna uchwała Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego.
3. Opłatę wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.
4. Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku pobiera się także w przypadku czasowej nieobecności dziecka w
Żłobku.
5. Za każdy dzień nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszonej najpóźniej do godz. 8.00 pierwszego dnia
nieobecności, opłaty za wyżywienie nie pobiera się.
6. Należności z tytułu opłaty za wyżywienie podlegające zwrotowi, będą zaliczane na poczet opłaty za
wyżywienie za następny miesiąc, a w przypadku wypisania dziecka ze Żłobka w trakcie miesiąca lub
zakończenia okresu żłobkowego, należność ta będzie zwracana rodzicom dziecka (opiekunom prawnym).

Rozdział 5.
Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 10. 1. Dopuszcza się możliwość udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku.
2. Rodzice uprawnieni są do udziału w zajęciach integracyjnych i adaptacyjnych, w dniach otwartych oraz
uroczystościach okolicznościowych organizowanych przez Żłobek.
3. Zajęcia adaptacyjne i integracyjne odbywają się po przyjęciu dziecka do Żłobka.
4. Ustalony termin i czas zajęć z udziałem rodziców nie może zakłócać zajęć prowadzonych w Żłobku.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. Żłobek prowadzi, udostępnia i archiwizuje dokumentację, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 12. 1. Żłobek używa pieczęci podłużnej o treści: „Żłobek Miejski w Aleksandrowie Kujawskim, ul.
Wojska Polskiego 19 87-700 Aleksandrów Kujawski”
2. Do treści pieczęci, o której mowa w ust. 1 mogą zostać dodane:
a) numer telefonu,
b) NIP Żłobka,
c) regon Żłobka.
§ 13. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Żłobka,
b) zapoznanie rodziców dzieci nowo przyjętych z treścią statutu podczas grupowych spotkań
informacyjnych,
c) udostępnianie statutu przez Dyrektora.
§ 14. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

Skip to content