Informacja dotycząca opłat

Szanowni Rodzice/opiekunowie prawni, informuję, że dnia 28 września 2022 roku Rada Miejska Aleksandrowa Kujawskiego podjęła UCHWAŁĘ NR LIV/417/22 zmieniającą UCHWAŁĘ NR XLIX/381/22 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim. Od dnia 01 stycznia 2023 roku opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosić będzie 700 zł miesięcznie. Opłata tytułem wyżywienia w żłobku pozostaje bez zmian.

  1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski w wysokości 700 zł miesięcznie. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku.
  2. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa opłata, o której mowa w ust. 1 ulega obniżeniu o 20% za drugie i każde kolejne dziecko.
  3. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości 10 zł dziennie. Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku od pierwszego dnia zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodzica (prawnego opiekuna )zgodnie z zasadą mnożenia dziennej stawki żywieniowej przez ilość dni nieobecnych dziecka w żłobku.
  4. Opłata za pobyt w żłobku jest opłatą stałą, miesięczną, niezależną od obecności dziecka w żłobku płatną do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym opłatę należy dokonać do 28 grudnia w każdym roku, co oznacza, że najpóźniej w tym dniu winna znajdować się na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim na następujący numer konta:

43 9537 0000 2103 0018 9154 0004

Tytuł przelewu: opłata za pobyt imię i nazwisko dziecka

W przypadku powstania zaległości w płatności opłaty do  30 dni, dziecko może zostać skreślone  z listy wychowanków żłobka. Jednocześnie przypominamy, że skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców/opiekunów prawnych z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

Skip to content